top of page

Hizkuntzalaritzaren esparruan egindako ikerketak

- Adaskina, Yulia & Grashchenkov, Pavel (2009). Verb morphology and clause structure in Basque: Allocutive. Presented at the conference “Morphology of the World’s Languages”, 11–13 June 2009, Universität Leipzig.

Laburpena eta esku-orria hemen

- Alberdi, Xabier. "Hitanoa", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg, Hemen artikulua

​- Albizu, Pablo (2002). Basque Morphology: Redefining Cases, In S. Artiagoitia, P. Goenaga & J.A. Lakarra (Arg), Erramu Boneta:Festschrift essays for Rudolf P. de Rijk (1-20 or.). Bilbo: UPV/EHU. Hemen lan osoa

- Antonov, Anton. (2015). Verbal allocutivity in a crosslinguistic perspective. Linguistic Typology, 19(1), 55-85.

Artikulua hemen

- ​Eguren, Luis (2000). El morfema de alocutivo del euskera y el modelo de gramática. Hermeneus, Revista de la facultad de Traducción e Interpretación de Soria, 2,  95-118. Hemen lan osoa

- Elustondo, Uxoa (2017). Hiketako adizki alokutiboetan gertatzen diren transformazioak iparraldeko autore edota obretan. Euskal Ikasketen Gradua. Hemen Gradu Amaierako Lan osoa

- Elustondo, Uxoa (2021). Ordiziako ikastolako Bigarren Hezkuntzako ikasleen hitano gaitasunaren azterketa; Zaldibiako nerabeen hiketa ikergai. Irakaskuntza-masterra: Hizkuntza eta literatura (IMHLM). UEU Goimailako Online Institutua. Hemen lan osoa

- ​Erdozia, Jose Luis (2016). Etxarrierako hitano-alokutiboa. Fontes Linguae Vasconum. Studia et Documenta, 122,  303-364. Hemen esteka      Hemen artikulua

 

- Euskara Institutua, EHU, "Hitanoaren erabilera: euskalkien arteko erkaketa", Sareko Euskal Gramatika (SEG), www.ehu.eus/seg Hemen esteka

- ​Gaminde, Iñaki (1985). NOR-en ahalezko oraina eta JOAN, IBILI eta EGON aditzen alokutiboak (Nafarroan). Fontes Linguae Vasconum. Studia et Documenta, 46, 215-264. Hemen esteka

- ​Gaminde, Iñaki (1988). Bizkaiko aditz trinkoen alokutiboak (orain aldia). Fontes Linguae Vasconum. Studia et Documenta, 52, 191-240. Hemen esteka

- Garzia, Rodrigo eta Arregi, Kontxi (1981). Hikako aditz-joko alokutiboa bizkaieraren ekialdeko subeuskalkian (Markina aldea). Fontes Linguae Vasconum, 38, 22-73. Hemen artikulua

- Haddican, Bill (2018). The syntax of Basque allocutive clitics. Glossa: a Journal of general linguistics, 3(1):101. DOI: http://doi.org/10.5334/gjgl.471. Hemen esteka      Hemen artikulua

-Imaz, Alaitz (2022). Hikako adizki alokutiboetako d- > z- aldaketaren ibilbide historikoaz. In D. Krajewska, S. Monforte eta E. Zuloaga (arg.)Aziti Bihia. Euskal filologia eta hizkuntzalaritzaren adarrak (68-91 or). Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.  Hemen liburua

- Lizardi, Aitor eta Munduate, Manex (2014). Euskal alokutibora joan-etorria. In I. Aduriz eta R. Urizar (koord.), Euskal hizkuntzalaritzaren egungo zenbait ikerlerro (91-109 or.). Hemen kapitulua

- Lizardi, Aitor eta Munduate, Manex (2015). Non-argument agreements: an approach to Basque allocutivity. Dialectología, Special issue, V, 321-350. Hemen artikulua

- Lopez de Arana, Inaxio (2002). Eibar eta Oleta herrietakohikako tratamenduak. Fontes Linguae Vasconum, 90, 249-268. Hemen artikulua

- ​Oihartzabal, Bernard (1993). Verb Agreement with Nonarguments: On Allocutive Agreement. In Hualde, J.I. &  Ortiz de Urbina, J. (Arg.), Generative Studies in Basque Lingustics (89-114 or.). Amsterdam-Phildelphia: John Benjamins. Hemen lan osoa

- ​Rebuschi, Georges (1981). Autour de formes allocutives du Basque. In Euskaltzaindia (arg.), Euskalarien nazioarteko jardunaldiak, IKER 1 bilduma (307-321 or.), Iruñea: Aranzadi argitaletxea. Hemen lan osoa

-Wolpert, Max, Mancini, Simona & Caffarra, Sendy (2017). Addressee Identity and Morphosyntactic Processing in Basque Allocutive Agreement. Frontiers in Psychology, 8:1439. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01439. Hemen artikulua

bottom of page