Soziolinguistikaren esparruan egindako ikerketak

- Alberdi, Xabier (1986). Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II Markina aldeko kasua. Anuario del Seminario del Filología Julio Urkixo, 20, 419-486. Hemen artikulua

- Alberdi, Xabier (1993). Hika tratamenduaren balore sozio-afektiboak. Fontes Linguae Vasconum, 64, 425-442. Hemen artikulua

- Alberdi, Xabier (1994). Hitanoa non eta nork erabiltzen duen. Euskera, XXXIX, 983-993. Hemen artikulua

- Alberdi, Xabier (1996). Euskararen tratamenduak: erabilera. Iker 9. Bilbo: Euskaltzaindia. Hemen doktoretza-tesia

- Alberdi-Larizgoitia, Xabier (2018). Forms of address in Basque. Pragmatics, 283, 303-332. Hemen artikulua

- Alberdi Zumeta, Laura (2019). Eta hik ze uste dun/k? Azpeitiko gazteak hitanoaren inguruan hizketan: usteak, balioak eta diskurtsoak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 113(4).

- Alberdi Zumeta, Laura (2019). Eta hik ze uste dun/k? Azpeitiko gazteak hitanoaren inguruan hizketan: usteak, balioak eta diskurtsoak (Gradu Amaierako Lana). Deusto unibertsitatea. Hemen Gradu Amaierako Lan osoa

- Altuna, Jaime (2018). Noka eta tokaz galdezka. Jakin, 227-228, 187-192. Hemen artikulua

- Azkue, Xabier (2000). Hitanoa Zumaian. Zumaia: Zumaiako Udala.

- Beitia, Iñigo (2017). Tokanoka tribua. Eskoriatzako gazteak eta hitanoa: uste, balore eta jarrerak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 103, 139-166. Hemen artikulua

- Bereziartua, Garbiñe eta Muguruza, Beñat (2018). Erabileraren gakoak egoera informaletan eta gazteen artean: hitanoa Azpeitiko gazteen artean. Hermes, 60, 24-28. Hemen artikulua

- de Rijk, R.P.G. (1991). Familiarity or solidarity: The pronoun hi in Basque. Revista Internacional de los Estudios Vascos, 36, 373-378. Berriro hemen argitaratua: R.P.G. de Rijk, De lingua Vasconum: Selected writings, 297-300. Bilbao: Euskal Herriko Unibertsitatea, 1998. Hemen artikulua eta  Hemen artikuluaren esteka

- Echeverria, Begoña (2001). Privileging masculinity in the social construction of Basque identity. Nations and Nationalism, 7(3), 339-363. Hemen artikulua

- Echeverria, Begoña (2003). Language ideologies and practices in (en)gendering the Basque nation. Language in Society, 32, 383-413. Hemen artikulua

- Echeverria, Begoña (2014). (En)gendering Basque Culture: Musical Notes from the Archives. BOGA: Basque Studies Consortium Journal, 2(1), Article 2. Hemen artikulua

- Echeverria, Begoña (2016). Harlots and whores but not lovers. Dressing down the pronoun for a female addressee in a Basque Old Testament. In Julie Abbou eta Fabienne H. Baider (Arg.), Gender, Language and the Periphery (350-380 or.). John Benjamins Publishing Company. doi: 10.1075/pbns.264.13ech Hemen kapitulua

- Izagirre, Maitane (2011). Hitanoaren erabilera Azpeitian. Hiznet graduondoko sakontze egitasmoa.

- Legorburu, Onintza (2018). Genero rolek hitanoaren erabileran izan duten eragina: Antzuolako herritarren diskurtso eta praktikak. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 109, 111-138. Hemen artikulua

- Legorburu, Onintza (2018). Genero rolek hitanoaren erabileran izan duten eragina: Antzuolako herritarren diskurtso eta praktikak (Master Amaierako Lana). Euskal Herriko Unibertsitatea. Hemen Master Amaierako Lan osoa

​- Muguruza, Beñat eta Bereziartua, Garbiñe  (2018). Hitanoari begira soziolinguistikatik: erabilera eta funtzioak. In L.M. Naya, M.A. Chateaureynaud eta P. Dávila (Arg.), Hizkuntzak, Ondarea eta Identitateak. Hezkuntza ikuspegia (65-76 or.). Madril: Delta. Hemen artikulua

-  Muguruza, Beñat (2019). Hementxe gauden, hementxe gaudek. Bertsolaritza eta hitanoaren inguruko ikerketa. Bertsolari, 113, 158-179. Hemen artikulua

- Ozaita, Josu (2014). Hurbilpen bat tolosaldeko gazteek hitanoari buruz duten pertzepzio, diskurtso eta praktikara. BAT Soziolinguistika Aldizkaria, 91, 83-103. Hemen artikulua

- Soziolinguistika Klusterra (2016). Azpeitiako hizkuntza erabileraren eta hitanoaren presentziaren kale-neurketa, 2016. Emaitzen txostena. Andoain: Soziolinguistika Klusterra.

- Soziolinguistika Klusterra (2017) Usurbilgo hitanoaren kale-erabileraren azterketa. Emaitzen txostena. Andoain: Soziolinguistika Klusterra.

- Yurramendi, Xabier (1996). Hik eta… . Hizpide, 71, 11-22. Hemen artikulua

|  2018an sortua  |